Usklađivanje procedura Centra

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Omiš, a u svezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti …

Read More >

Plan nabave i registar ugovora za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu nalazi se na linku: Plan nabave

Registar ugovora za 2019. godinu nalazi se na linku: …

Read More >

Izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdacima za 2018. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdacima za 2018. godinu nalazi se na linku: Proračun 2018..

Bilješku možete …

Read More >