Javni natječaj za dva radna mjesta

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Omiš v.d. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Omiš raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta

 1. diplomirani pravnik I vrste- neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica
 2. diplomirani soc. radnik/ica I vrste- neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

Uvjeti pod 1.

 • VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • hrvatsko državljanstvo
 • položen stručni ispit
 • probni rad 3 mjeseca
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. stavka 1. Zakon o socijalnoj skrbi  

Uvjeti pod 2.

 • VSS- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada i li socijalne politike
 • položen stručni ispit
 • hrvatsko državljanstvo
 • probni rad 3 mjeseca
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. stavak 1. Zakon o socijalnoj skrbi

 Prednost:

– položen vozački ispit B kategorije,

– poznavanje rada na računalu

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu
 3. preslik diplome
 4. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
 5. pod 2. preslik odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 7. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazama podataka HZZMO-e)

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti  svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi za natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 12/17) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. stavkom 1. Zakona o  hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Omiš da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, provest će se testiranje i intervju u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni najkasnije pet dana prije testiranja putem web stranice Centra za socijalnu skrb Omiš (www.czss-omis.hr).

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web-stranici Centra za socijalnu skrb Omiš (www.czss-omis.hr) .

Prijave za natječaj podnose se u roku od  8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu Centar za socijalnu skrb Omiš, Četvrt Ribnjak 2, 21310 Omiš,  uz naznaku: »za javni natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave (bez priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) neće se razmatrati.

Skip to content