Usklađivanje procedura Centra

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Omiš, a u svezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe  o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 95/19) Renata Jurčević  ravnateljica Centra za socijalnu skrb Omiš donosi:

Tu su još i:

Skip to content